תקנון ומידע

תקנון מועדון מולטי עזריאלי

 

1.             מבוא

 

1.1.                 המבוא לתקנון והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון.

 

1.2.                 כותרות הסעיפים בהסכם הינן לצרכי נוחות בלבד והן לא תשמשנה בכל צורה ואופן לפרשנות התקנון.

 

1.3.                 יובהר כי האמור בתקנון בלשון זכר כולל לשון נקבה.

 

2.             הגדרות

 

למונחים הבאים תהיה המשמעות המופיעה לצידם:

 

"כרטיס מועדון"

כרטיסי אשראי מולטי במותג ויזה או מאסטרקארד אשר הונפק במסגרת המועדון;

"חבר מועדון"

לקוח המחזיק בכרטיס מועדון

"הקניונים"

קניון עזריאלי בתל אביב, קניון איילון ברמת גן, קניון ירושלים, קניון הנגב בבאר שבע, קניון חולון, קניון הוד השרון, הרצליה אאוטלט, אור יהודה אוטלט, קניון מודיעין,קניון חיפה, קניון גבעתיים,קניון עכו וקניון קרית אתא.

"החנויות המשתתפות"

החנויות בקניונים אשר רכישה בהן תקנה לחבר המועדון את הזכות לעשות שימוש בכרטיס המועדון ולממש את ההטבות המוענקות לחברי המועדון מעת לעת;

"בתי עסק חיצוניים"

בתי עסק שאינם בקניונים אשר רכישה בהם תקנה לחבר המועדון את הזכות לעשות שימוש בכרטיס המועדון ולממש את ההטבות המוענקות לחברי המועדון מעת לעת;

 

 

3.             מועדון הלקוחות מולטי עזריאלי

 

מועדון הלקוחות מולטי עזריאלי ("המועדון") מנוהל על ידי קנית – ניהול השקעות ומימון בע"מ ("קנית"). הנהלת המועדון ו/או הנהלת קנית תהיינה רשאיות לבטל, לשנות ולהחליף את המוצרים ו/או השירותים שיוצעו, מפעם לפעם, במסגרת החנויות המשתתפות ו/או מי מהן ו/או במסגרת בתי עסק חיצוניים. חברי המועדון (כפי שהוגדר כדלקמן) יהיו זכאים להנחות שונות על מוצרים ו/או שירותים שונים, כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם ובכפוף לשיקול דעת המועדון ו/או קנית ו/או החנויות המשתתפות ו/או בתי העסק החיצוניים בחנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים במהלך תקופת חברותם במועדון, כנגד הצגת כרטיס מועדון במועד ביצוע הרכישה, והכל בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה.

 

4.             החברות במועדון

4.1.                 חבר במועדון, הינו מי שיונפק לו כרטיס אשראי מולטי עזריאלי, בהתאם לקריטריונים של חברת לאומי קארד.

4.2.                 ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות העמדות בקניונים, בסניפי בנק לאומי במוקד שירות לקוחות *2133,

4.3.                 אין תשלום דמי חבר במועדון.

4.4.                 תקופת החברות במועדון – עד פקיעת תוקף כרטיס האשראי מולטי עזריאלי של הלקוח.

5.             ביטול החברות במועדון –

5.1.                 החברות במועדון עזריאלי מותנית בהחזקת כרטיס אשראי מולטי עזריאלי תקף. אם לקוח יבקש לבטל את החברות במועדון מבלי לבטל את כרטיס האשראי. יונפק לו כרטיס חלופי בלא חברות במועדון וללא הטבות המועדון באופן מיידי.

5.2.                 מועדון עזריאלי רשאי להודיע בכל עת ומכל סיבה שהיא על הפסקת חברות הלקוח במועדון במתן הודעה של זמן סביר מראש. בנקרה זה הלקוח יפסיק להיות חבר המועדון ולא יהיה זכאי להטבות המועדון ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה.

6.             אין העברת החברות במועדון. במקרה של גניבה או אובדן כרטיס יונפק כרטיס חדש עם הטבות המועדון.

7.             החנויות המשתתפות ובתי עסק חיצוניים

 

7.1.                 רשימת החנויות המשתתפות מצורפת לתקנון כנספח א' ("רשימת החנויות המשתתפות").

 

7.2.                 רשימת בתי העסק החיצוניים מצורפת לתקנון כנספח ב' ("רשימת בתי העסק החיצוניים").

7.3 רשימת תחנות סונול המששתפות וסניפי soggod מצורפת לתקנון כנספח ג' (" רשימת בתי העסק תחנות סונול")

7.3.                 הנהלת המועדון רשאית להוסיף ו/או לגרוע חנויות מרשימת החנויות המשתתפות ו/או בתי עסק מרשימת בתי העסק החיצוניים בכל עת, ומעת לעת, וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי. רשימת החנויות המשתתפות ורשימת בתי העסק החיצוניים המעודכנות תימצאנה במשרדי הנהלת המועדון וניתן יהיה לקבל מידע זה במשרדי הנהלת המועדון בימים בימים א'-ה' בין השעות 09:30-17:30וכן תפורסמנה באתר האינטרנט של המועדון אשר כתובתו הינה www.azrieli.com .

 

7.4.                 כרטיס המועדון יהיה תקף בחנויות המשתתפות ובבתי העסק החיצוניים, כפי שיופיעו ברשימת החנויות המשתתפות וברשימת בתי העסק החיצוניים מעת לעת. מובהר בזאת, כי היה ותתווספנה חנויות לרשימת החנויות המשתתפות ו/או יתווספו בתי עסק לרשימת בתי העסק החיצוניים, יהיה כרטיס המועדון תקף גם לגבי החנויות ובתי העסק החדשים שנוספו לאיזו מן הרשימות כאמור. כמו כן, היה ותיגרענה חנויות מרשימת החנויות המשתתפות ו/או יגרעו בתי עסק מרשימת בתי העסק החיצוניים, מכל סיבה שהיא, מוותרים חברי המועדון על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הסרת חנויות ו/או בתי עסק מאיזו מן הרשימות כאמור.

 

8.             ההטבות

·         עד 10% הנחה קבועה במאות חנויות בקניוני עזריאלי, בהתאם לרשימה נספח א

·         הנחות קבועות בתדלוק בתחנות סונול ו5%  הנחה בסניפי SOGOOD בהתאם לרשימה נספח ג

·         הנחות חודשיות והטבות בלעדיות גם מחוץ לקניון בהתאם לרשימה נספח ב

 

 

 

9.             מאגר מידע

מידע הנמסר על ידי חברי המועדון ו/או מידע המתקבל עם ועקב השימוש בכרטיס יישמר במאגרי המידע של חברת לאומי קארד ו/או של חברת קנית.

 

10.         כללי

AZRIALI הינו מועדון לקוחות המעניק הנחות בכ-500 רשתות מובילות ובתי עסק שונים בעשרת קניוני עזריאלי (אילון, נגב, ירושלים (מלחה) עזריאלי, חולון, הוד השרון, הרצליה OUTLET , אור יהודה OUTLET מודיעין ,קניון גבעתיים,קניון חיפה,קניון עכו וקניון קרית אתא).

ובנוסף מעניק המועדון הנחות בתחום נופש פנאי ואטרקציות מובחרות.

ההנחות ניתנות באמצעות כרטיס אשראי של לאומי קארד לרוב במעמד חיוב החשבון

(לא בעת הקנייה אלא בעת חיוב לאומי קארד).

 

 

11.         סיום פעילות המועדון

אם מועדון עזריאלי יבוטל מכל סיבה שהיא ימשיך כרטיס אשראי מולטי עזריאלי לשמש ככרטיס אשראי בלבד עד לתאריך הפקיעה המוטבע עליו, ללא החובות והזכויות של חברי מועדון עזריאלי.

 

12.         מוקד שירות לקוחות פרטיים

לאומי קארד 03-6178888

שעות פעילות א'-ה' 8:30-18:00, ו' 8:00-13:00