הצטרפות
* הנפקת הכרטיס כפופה לאישור לאומי קארד/ סניף הבנק ומותנית בהחזקת כרטיס אשראי ישראלי תקף מסוג כלשהו ולתנאי ההצטרפות ותנאי המועדון. | הטבות לאומי קארד בהתאם לתקנון פינוקים ואתר הטבות.